Adalet Bakanlığı 3606 Sözleşmeli 306 Kadrolu Zabıt Katibi Alımı İlanı 2014

adaylarına müjde!

Adalet Bakanlığı’na 3606 sözleşmeli ve 306 kadrolu olmak üzere toplam 3912 zabıt katibi alımı yapılacak. için başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü sona erecek.

İLÂN

  Adalet Bakanlığından

 1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında toplam 3.606 sözleşmeli zabıt katibi,

b) EK–1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7–13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 306 kadrolu zabıt kâtibi,

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde

657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS-

2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek

yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

3) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sınavın yapılacağı başkanlıklarına veya buralara gönderilmek

üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca

Ek–1/A ve Ek–1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4) Başvuru tarihi:

Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınav yeri:

Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

6) Uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir.

7) Uygulamalı sınav tarihi ve saati:

21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

8) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

9) Sözlü sınav tarihi ve saati:

9 Mart 2015 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

10) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

11) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen Adalet Komisyonlarını gösteren EK–1/A ve EK–1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

NOT :

1) Kadrolu zabıt kâtipliği sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına, sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvuran adaylar; aynı komisyon içerisinde yapılacak kadrolu zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.

Ancak, kadrolu veya sözleşmeli zabıt kâtipliği için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.

2) Sözleşmeli zabıt kâtibi ve kadrolu zabıt kâtibi sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyon ve kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

 

EK-1/A

ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK

3606 SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Adana Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Adana Adli Yargı Merkez Adana Adliyesi

50

Mülhakat Karaisalı Adliyesi

2

Mülhakat Karataş Adliyesi

2

TOPLAM

54

 

 

Adıyaman Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Adıyaman Adli Yargı

Merkez Adıyaman Adliyesi

7

Mülhakat Besni Adliyesi

2

Mülhakat Gerger Adliyesi

2

Mülhakat Gölbaşı(Adıyaman) Adliyesi

2

Mülhakat Kahta Adliyesi

2

TOPLAM

15

 

 

 

Ankara Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

Ankara Adli Yargı

Merkez Ankara Adliyesi

95

Mülhakat Bala Adliyesi

1

Mülhakat Elmadağ Adliyesi

2

Mülhakat Haymana Adliyesi

2

Mülhakat Kalecik Adliyesi

2

Mülhakat Polatlı Adliyesi

2

TOPLAM

104

 

 

Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Ankara Batı Adli Yargı

Merkez Ankara Batı Adliyesi

50

Mülhakat Beypazarı Adliyesi

1

Mülhakat Kazan Adliyesi

2

Mülhakat Kızılcahamam Adliyesi

1

Mülhakat Nallıhan Adliyesi

1

TOPLAM

55

Antalya Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Antalya Adli Yargı Merkez Antalya Adliyesi

80

Mülhakat Kemer Adliyesi

10

Mülhakat Korkuteli Adliyesi

4

TOPLAM

94

 

Ardahan Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Ardahan Adli Yargı Merkez Ardahan Adliyesi

4

Mülhakat Göle Adliyesi

2

Mülhakat Hanak Adliyesi

2

Mülhakat Posof Adliyesi

2

TOPLAM

10

Mülhakat Arhavi Adliyesi

1

Mülhakat Borçka Adliyesi

1

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Artvin Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Artvin Adli Yargı Mülhakat Hopa Adliyesi

5

Mülhakat Şavşat Adliyesi

1

Mülhakat Yusufeli Adliyesi

2

TOPLAM

10

Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

Aydın Adli Yargı Merkez Aydın Adliyesi

6

Mülhakat Çine Adliyesi

1

Mülhakat Germencik Adliyesi

3

TOPLAM

10

Bafra Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Bafra Adli Yargı Merkez Bafra Adliyesi

10

TOPLAM

10

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Bakırköy Adli Yargı Merkez Bakırköy Adliyesi

155

Mülhakat Büyükçekmece Adliyesi

35

Mülhakat Küçükçekmece Adliyesi

80

TOPLAM

270

 

 

 

 

Balıkesir Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

Balıkesir Adli Yargı

Merkez Balıkesir Adliyesi

5

Mülhakat Bigadiç Adliyesi

1

Mülhakat İvrindi Adliyesi

1

Mülhakat Kepsut Adliyesi

2

Mülhakat Savaştepe Adliyesi

1

Mülhakat Sındırgı Adliyesi

3

Mülhakat Susurluk Adliyesi

3

TOPLAM

16

 

 

Bandırma Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Bandırma Adli Yargı

Merkez Bandırma Adliyesi

6

Mülhakat Erdek Adliyesi

3

Mülhakat Gönen(Balıkesir) Adliyesi

2

Mülhakat Manyas Adliyesi

2

Mülhakat Marmara Adliyesi

2

TOPLAM

15

Bartın Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Bartın Adli Yargı Merkez Bartın Adliyesi

6

Mülhakat Amasra Adliyesi

5

Mülhakat Ulus Adliyesi

2

TOPLAM

13

Batman Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Batman Adli Yargı Merkez Batman Adliyesi

3

Mülhakat Kozluk Adliyesi

1

Mülhakat Sason Adliyesi

1

TOPLAM

5

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Bayburt Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Bayburt Adli Yargı Merkez Bayburt Adliyesi

2

TOPLAM

2

Bergama Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Bergama Adli Yargı Merkez Bergama Adliyesi

6

Mülhakat Dikili Adliyesi

3

Mülhakat Kınık Adliyesi

2

TOPLAM

11

 

 

Bilecik Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Bilecik Adli Yargı

Merkez Bilecik Adliyesi

5

Mülhakat Bozüyük Adliyesi

2

Mülhakat Gölpazarı Adliyesi

3

Mülhakat Osmaneli Adliyesi

2

Mülhakat Söğüt Adliyesi

2

TOPLAM

14

 

 

Bingöl Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Bingöl Adli Yargı

Merkez Bingöl Adliyesi

10

Mülhakat Genç Adliyesi

1

Mülhakat Karlıova Adliyesi

3

Mülhakat Kiğı Adliyesi

2

Mülhakat Solhan Adliyesi

2

TOPLAM

18

 

 

 

 

Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

 

 

Bitlis Adli Yargı

Merkez Bitlis Adliyesi

3

Mülhakat Adilcevaz Adliyesi

2

Mülhakat Ahlat Adliyesi

1

Mülhakat Güroymak Adliyesi

1

Mülhakat Hizan Adliyesi

1

Mülhakat Mutki Adliyesi

1

Mülhakat Tatvan Adliyesi

1

TOPLAM

10

Bodrum Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Bodrum Adli Yargı Merkez Bodrum Adliyesi

30

TOPLAM

30

Boğazlıyan Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Boğazlıyan Adli Yargı Merkez Boğazlıyan Adliyesi

6

Mülhakat Çayıralan Adliyesi

2

Mülhakat Sarıkaya Adliyesi

1

TOPLAM

9

 

 

Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

Bolu Adli Yargı

Merkez Bolu Adliyesi

5

Mülhakat Gerede Adliyesi

4

Mülhakat Göynük Adliyesi

1

Mülhakat Mengen Adliyesi

2

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Mülhakat Mudurnu Adliyesi

1

TOPLAM

13

Bolvadin Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Bolvadin Adli Yargı Merkez Bolvadin Adliyesi

2

Mülhakat Çay Adliyesi

5

Mülhakat Emirdağ Adliyesi

3

TOPLAM

10

Boyabat Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Boyabat Adli Yargı Merkez Boyabat Adliyesi

3

Mülhakat Durağan Adliyesi

1

TOPLAM

4

 

 

Burdur Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Burdur Adli Yargı

Merkez Burdur Adliyesi

3

Mülhakat Bucak Adliyesi

1

Mülhakat Gölhisar Adliyesi

1

Mülhakat Tefenni Adliyesi

2

Mülhakat Yeşilova Adliyesi

1

TOPLAM

8

Burhaniye Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Burhaniye Adli Yargı Merkez Burhaniye Adliyesi

3

Mülhakat Ayvalık Adliyesi

3

Mülhakat Edremit Adliyesi

3

TOPLAM

9

 

 

 

 

Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

 

 

Bursa Adli Yargı

Merkez Bursa Adliyesi

140

Mülhakat Gemlik Adliyesi

3

Mülhakat Karacabey Adliyesi

4

Mülhakat Keles Adliyesi

1

Mülhakat Mustafakemalpaşa Adliyesi

4

Mülhakat Orhaneli Adliyesi

1

Mülhakat Orhangazi Adliyesi

8

TOPLAM

161

Ceyhan Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Ceyhan Adli Yargı Merkez Ceyhan Adliyesi

14

Mülhakat Yumurtalık Adliyesi

6

TOPLAM

20

Cizre Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Cizre Adli Yargı Merkez Cizre Adliyesi

10

Mülhakat Silopi Adliyesi

4

TOPLAM

14

 

 

Çanakkale Adli Yargı İlk Derece

 

Çanakkale Adli Yargı

Merkez Çanakkale Adliyesi

9

Mülhakat Çan Adliyesi

1

Mülhakat Ezine Adliyesi

1

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Mahkemesi Adalet Komisyonu Mülhakat Gelibolu Adliyesi

2

Mülhakat Yenice(Çanakkale) Adliyesi

2

TOPLAM

15

Çankırı Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Çankırı Adli Yargı Mülhakat Ilgaz Adliyesi

1

Mülhakat Kurşunlu Adliyesi

1

Mülhakat Şabanözü Adliyesi

3

TOPLAM

5

Çarşamba Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Çarşamba Adli Yargı Merkez Çarşamba Adliyesi

11

Mülhakat Terme Adliyesi

4

TOPLAM

15

Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

Çorlu Adli Yargı Merkez Çorlu Adliyesi

20

Mülhakat Çerkezköy Adliyesi

12

Mülhakat Saray(Tekirdağ) Adliyesi

3

TOPLAM

35

 

 

Çorum Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Çorum Adli Yargı

Merkez Çorum Adliyesi

7

Mülhakat Bayat(Çorum) Adliyesi

2

Mülhakat İskilip Adliyesi

1

Mülhakat Kargı Adliyesi

2

Mülhakat Osmancık Adliyesi

1

TOPLAM

13

 

 

 

 

 

 

 

Denizli Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

 

 

 

Denizli Adli Yargı

Merkez Denizli Adliyesi

15

Mülhakat Acıpayam Adliyesi

2

Mülhakat Buldan Adliyesi

2

Mülhakat Çal Adliyesi

3

Mülhakat Çameli Adliyesi

2

Mülhakat Çardak Adliyesi

3

Mülhakat Çivril Adliyesi

1

Mülhakat Kale(Denizli) Adliyesi

2

Mülhakat Sarayköy Adliyesi

2

Mülhakat Tavas Adliyesi

1

TOPLAM

33

Dinar Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Dinar Adli Yargı Merkez Dinar Adliyesi

1

Mülhakat Dazkırı Adliyesi

4

TOPLAM

5

Merkez Diyarbakır Adliyesi

110

Mülhakat Bismil Adliyesi

7

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
 

 

 

 

 

 

Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

 

 

 

Diyarbakır Adli Yargı

Mülhakat Çermik Adliyesi

1

Mülhakat Çınar Adliyesi

2

Mülhakat Çüngüş Adliyesi

1

Mülhakat Dicle Adliyesi

1

Mülhakat Eğil Adliyesi

2

Mülhakat Ergani Adliyesi

1

Mülhakat Hani Adliyesi

2

Mülhakat Hazro Adliyesi

3

Mülhakat Kulp Adliyesi

2

Mülhakat Lice Adliyesi

3

Mülhakat Silvan Adliyesi

6

TOPLAM

141

Doğubayazıt Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Doğubayazıt Adli Yargı Merkez Doğubayazıt Adliyesi

5

Mülhakat Diyadin Adliyesi

3

TOPLAM

8

Düzce Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Düzce Adli Yargı Merkez Düzce Adliyesi

18

Mülhakat Akçakoca Adliyesi

1

Mülhakat Yığılca Adliyesi

1

TOPLAM

20

 

 

Edirne Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Edirne Adli Yargı

Merkez Edirne Adliyesi

2

Mülhakat Enez Adliyesi

1

Mülhakat İpsala Adliyesi

1

Mülhakat Keşan Adliyesi

4

Mülhakat Uzunköprü Adliyesi

2

TOPLAM

10

 

 

 

 

Elazığ Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

Elazığ Adli Yargı

Merkez Elazığ Adliyesi

5

Mülhakat Çemişgezek Adliyesi

1

Mülhakat Karakoçan Adliyesi

3

Mülhakat Keban Adliyesi

1

Mülhakat Kovancılar Adliyesi

1

Mülhakat Maden Adliyesi

1

Mülhakat Palu Adliyesi

2

TOPLAM

14

Elbistan Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Elbistan Adli Yargı Merkez Elbistan Adliyesi

3

Mülhakat Afşin Adliyesi

1

Mülhakat Göksun Adliyesi

1

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
TOPLAM

5

 

 

Elmalı Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Elmalı Adli Yargı

Merkez Elmalı Adliyesi

4

Mülhakat Demre Adliyesi

2

Mülhakat Finike Adliyesi

2

Mülhakat Kaş Adliyesi

9

Mülhakat Kumluca Adliyesi

9

TOPLAM

26

Erciş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

Erciş Adli Yargı Merkez Erciş Adliyesi

7

Mülhakat Çaldıran Adliyesi

2

Mülhakat Muradiye Adliyesi

1

TOPLAM

10

Ereğli(Konya) Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Ereğli(Konya) Adli Yargı Merkez Ereğli(Konya) Adliyesi

4

Mülhakat Karapınar Adliyesi

1

TOPLAM

5

Ermenek Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Ermenek Adli Yargı Merkez Ermenek Adliyesi

8

Mülhakat Sarıveliler Adliyesi

2

TOPLAM

10

 

 

 

Erzincan Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

Erzincan Adli Yargı

Merkez Erzincan Adliyesi

4

Mülhakat İliç Adliyesi

2

Mülhakat Kemah Adliyesi

2

Mülhakat Kemaliye Adliyesi

3

Mülhakat Refahiye Adliyesi

1

Mülhakat Tercan Adliyesi

2

TOPLAM

14

 

 

 

 

Erzurum Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

Erzurum Adli Yargı

Merkez Erzurum Adliyesi

15

Mülhakat Çat Adliyesi

2

Mülhakat Horasan Adliyesi

2

Mülhakat İspir Adliyesi

2

Mülhakat Karayazı Adliyesi

3

Mülhakat Pasinler Adliyesi

1

Mülhakat Tortum Adliyesi

1

TOPLAM

26

 

 

Eskişehir Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Eskişehir Adli Yargı

Merkez Eskişehir Adliyesi

15

Mülhakat Beylikova Adliyesi

2

Mülhakat Çifteler Adliyesi

2

Mülhakat Mihalıççık Adliyesi

2

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Mülhakat Sivrihisar Adliyesi

2

TOPLAM

23

Fethiye Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Fethiye Adli Yargı Merkez Fethiye Adliyesi

5

Mülhakat Ortaca Adliyesi

5

TOPLAM

10

Gaziantep Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Gaziantep Adli Yargı Merkez Gaziantep Adliyesi

85

Mülhakat Araban Adliyesi

2

Mülhakat Nurdağı Adliyesi

3

TOPLAM

90

Gebze Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Gebze Adli Yargı Merkez Gebze Adliyesi

15

TOPLAM

15

 

 

Giresun Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Giresun Adli Yargı

Merkez Giresun Adliyesi

5

Mülhakat Bulancak Adliyesi

2

Mülhakat Dereli Adliyesi

2

Mülhakat Espiye Adliyesi

2

Mülhakat Tirebolu Adliyesi

2

TOPLAM

13

Gümüşhane Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Gümüşhane Adli Yargı Mülhakat Kelkit Adliyesi

2

Mülhakat Şiran Adliyesi

2

Mülhakat Torul Adliyesi

1

TOPLAM

5

Hakkari Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Hakkari Adli Yargı Merkez Hakkari Adliyesi

3

Mülhakat Çukurca Adliyesi

2

TOPLAM

5

 

 

Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

Hatay Adli Yargı

Merkez Hatay Adliyesi

12

Mülhakat Altınözü Adliyesi

1

Mülhakat Kırıkhan Adliyesi

5

Mülhakat Reyhanlı Adliyesi

5

Mülhakat Samandağ Adliyesi

2

TOPLAM

25

Hınıs Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Hınıs Adli Yargı Merkez Hınıs Adliyesi

2

Mülhakat Tekman Adliyesi

3

TOPLAM

5

Iğdır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

Iğdır Adli Yargı Merkez Iğdır Adliyesi

7

Mülhakat Aralık Adliyesi

4

Mülhakat Tuzluca Adliyesi

4

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
TOPLAM

15

 

 

Isparta Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Isparta Adli Yargı

Merkez Isparta Adliyesi

2

Mülhakat Eğirdir Adliyesi

1

Mülhakat Keçiborlu Adliyesi

1

Mülhakat Senirkent Adliyesi

3

Mülhakat Sütçüler Adliyesi

3

TOPLAM

10

İnebolu Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

İnebolu Adli Yargı Merkez İnebolu Adliyesi

2

Mülhakat Cide Adliyesi

2

Mülhakat Küre Adliyesi

1

TOPLAM

5

İnegöl Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

İnegöl Adli Yargı Merkez İnegöl Adliyesi

11

Mülhakat İznik Adliyesi

1

Mülhakat Yenişehir Adliyesi

1

TOPLAM

13

İskenderun Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

İskenderun Adli Yargı Merkez İskenderun Adliyesi

13

Mülhakat Dörtyol Adliyesi

8

Mülhakat Erzin Adliyesi

4

TOPLAM

25

İstanbul Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu İstanbul Adli Yargı Merkez İstanbul Adliyesi

166

Mülhakat Gaziosmanpaşa Adliyesi

50

TOPLAM

216

İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

İstanbul Anadolu Adli Yarg Merkez İstanbul Anadolu Adliyesi

190

Mülhakat Adalar Adliyesi

2

Mülhakat Beykoz Adliyesi

6

TOPLAM

198

 

 

 

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

 

İzmir Adli Yargı

Merkez İzmir Adliyesi

85

Mülhakat Çeşme Adliyesi

6

Mülhakat Karaburun Adliyesi

1

Mülhakat Kemalpaşa Adliyesi

8

Mülhakat Menderes Adliyesi

1

Mülhakat Torbalı Adliyesi

6

TOPLAM

107

 

Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Kahramanmaraş Adli Yarg Merkez Kahramanmaraş Adliyesi

7

Mülhakat Andırın Adliyesi

1

Mülhakat Pazarcık Adliyesi

1

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Mülhakat Türkoğlu Adliyesi

1

TOPLAM

10

 

 

Karabük Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Karabük Adli Yargı

Merkez Karabük Adliyesi

3

Mülhakat Çerkeş Adliyesi

2

Mülhakat Eskipazar Adliyesi

1

Mülhakat Safranbolu Adliyesi

1

Mülhakat Yenice(Karabük) Adliyesi

3

TOPLAM

10

Karaman Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Karaman Adli Yargı Merkez Karaman Adliyesi

10

TOPLAM

10

 

 

 

Kars Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

 

Kars Adli Yargı

Merkez Kars Adliyesi

4

Mülhakat Arpaçay Adliyesi

1

Mülhakat Digor Adliyesi

1

Mülhakat Kağızman Adliyesi

1

Mülhakat Sarıkamış Adliyesi

2

Mülhakat Selim Adliyesi

1

TOPLAM

10

 

Karşıyaka Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Karşıyaka Adli Yargı Merkez Karşıyaka Adliyesi

25

Mülhakat Aliağa Adliyesi

1

Mülhakat Foça Adliyesi

3

Mülhakat Menemen Adliyesi

3

TOPLAM

32

 

 

 

Kastamonu Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

Kastamonu Adli Yargı

Merkez Kastamonu Adliyesi

5

Mülhakat Araç Adliyesi

2

Mülhakat Azdavay Adliyesi

2

Mülhakat Devrekani Adliyesi

1

Mülhakat Taşköprü Adliyesi

2

Mülhakat Tosya Adliyesi

3

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

 

 

Kayseri Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

 

 

 

Kayseri Adli Yargı

Merkez Kayseri Adliyesi

62

Mülhakat Bünyan Adliyesi

3

Mülhakat Develi Adliyesi

3

Mülhakat İncesu Adliyesi

3

Mülhakat Pınarbaşı(Kayseri) Adliyesi

3

Mülhakat Sarıoğlan Adliyesi

3

Mülhakat Sarız Adliyesi

3

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Mülhakat Tomarza Adliyesi

3

Mülhakat Yahyalı Adliyesi

2

Mülhakat Yeşilhisar Adliyesi

3

TOPLAM

88

Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Kırıkkale Adli Yargı Mülhakat Delice Adliyesi

1

Mülhakat Keskin Adliyesi

1

Mülhakat Sulakyurt Adliyesi

3

TOPLAM

5

 

 

 

Kırklareli Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

Kırklareli Adli Yargı

Merkez Kırklareli Adliyesi

3

Mülhakat Babaeski Adliyesi

4

Mülhakat Demirköy Adliyesi

1

Mülhakat Lüleburgaz Adliyesi

3

Mülhakat Pınarhisar Adliyesi

3

Mülhakat Vize Adliyesi

1

TOPLAM

15

Kırşehir Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Kırşehir Adli Yargı Merkez Kırşehir Adliyesi

5

Mülhakat Kaman Adliyesi

2

Mülhakat Mucur Adliyesi

2

TOPLAM

9

Kilis Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Kilis Adli Yargı Merkez Kilis Adliyesi

14

Mülhakat İslahiye Adliyesi

10

TOPLAM

24

 

 

Kocaeli Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Kocaeli Adli Yargı

Merkez Kocaeli Adliyesi

15

Mülhakat Gölcük Adliyesi

2

Mülhakat Kandıra Adliyesi

5

Mülhakat Karamürsel Adliyesi

3

Mülhakat Körfez Adliyesi

10

TOPLAM

35

 

 

 

Konya Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

Konya Adli Yargı

Merkez Konya Adliyesi

65

Mülhakat Cihanbeyli Adliyesi

3

Mülhakat Çumra Adliyesi

4

Mülhakat Hadim Adliyesi

2

Mülhakat Kulu Adliyesi

3

Mülhakat Sarayönü Adliyesi

1

TOPLAM

78

Merkez Kozan Adliyesi

4

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Kozan Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Kozan Adli Yargı Mülhakat Aladağ Adliyesi

1

Mülhakat Feke Adliyesi

2

Mülhakat İmamoğlu Adliyesi

1

Mülhakat Tufanbeyli Adliyesi

3

TOPLAM

11

Kütahya Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Kütahya Adli Yargı Merkez Kütahya Adliyesi

5

TOPLAM

5

 

Malatya Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Malatya Adli Yargı Mülhakat Akçadağ Adliyesi

1

Mülhakat Arapgir Adliyesi

2

Mülhakat Doğanşehir Adliyesi

1

Mülhakat Pütürge Adliyesi

1

TOPLAM

5

 

Manavgat Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Manavgat Adli Yargı Merkez Manavgat Adliyesi

15

Mülhakat Akseki Adliyesi

2

Mülhakat Gündoğmuş Adliyesi

2

Mülhakat Serik Adliyesi

11

TOPLAM

30

Manisa Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Manisa Adli Yargı Merkez Manisa Adliyesi

13

Mülhakat Saruhanlı Adliyesi

3

Mülhakat Turgutlu Adliyesi

4

TOPLAM

20

 

 

 

 

Mardin Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

Mardin Adli Yargı

Merkez Mardin Adliyesi

12

Mülhakat Derik Adliyesi

1

Mülhakat Kızıltepe Adliyesi

7

Mülhakat Mazıdağı Adliyesi

2

Mülhakat Nusaybin Adliyesi

1

Mülhakat Ömerli Adliyesi

1

Mülhakat Savur Adliyesi

1

TOPLAM

25

Mersin Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Mersin Adli Yargı Merkez Mersin Adliyesi

40

Mülhakat Erdemli Adliyesi

10

TOPLAM

50

 

Midyat Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Midyat Adli Yargı Merkez Midyat Adliyesi

2

Mülhakat Dargeçit Adliyesi

1

Mülhakat Gercüş Adliyesi

1

Mülhakat İdil Adliyesi

1

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
TOPLAM

5

 

 

 

Muğla Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

Muğla Adli Yargı

Merkez Muğla Adliyesi

5

Mülhakat Datça Adliyesi

1

Mülhakat Köyceğiz Adliyesi

1

Mülhakat Marmaris Adliyesi

9

Mülhakat Milas Adliyesi

8

Mülhakat Yatağan Adliyesi

1

TOPLAM

25

Muş Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Muş Adli Yargı Merkez Muş Adliyesi

2

Mülhakat Varto Adliyesi

3

TOPLAM

5

Nazilli Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Nazilli Adli Yargı Merkez Nazilli Adliyesi

8

Mülhakat Bozdoğan Adliyesi

1

Mülhakat Karacasu Adliyesi

1

TOPLAM

10

 

 

Nevşehir Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Nevşehir Adli Yargı

Merkez Nevşehir Adliyesi

6

Mülhakat Avanos Adliyesi

1

Mülhakat Hacıbektaş Adliyesi

1

Mülhakat Kozaklı Adliyesi

1

Mülhakat Ürgüp Adliyesi

1

TOPLAM

10

 

Niğde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

Niğde Adli Yargı Merkez Niğde Adliyesi

10

Mülhakat Bor Adliyesi

1

Mülhakat Çamardı Adliyesi

2

Mülhakat Çiftlik Adliyesi

2

TOPLAM

15

Nizip Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Nizip Adli Yargı Merkez Nizip Adliyesi

13

TOPLAM

13

Oltu Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Oltu Adli Yargı Merkez Oltu Adliyesi

3

Mülhakat Şenkaya Adliyesi

2

TOPLAM

5

 

 

Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

Ordu Adli Yargı

Merkez Ordu Adliyesi

5

Mülhakat Gölköy Adliyesi

1

Mülhakat Gürgentepe Adliyesi

1

Mülhakat Mesudiye Adliyesi

2

Mülhakat Perşembe Adliyesi

1

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
TOPLAM

10

 

Osmaniye Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Osmaniye Adli Yargı Merkez Osmaniye Adliyesi

5

Mülhakat Bahçe Adliyesi

1

Mülhakat Düziçi Adliyesi

2

Mülhakat Kadirli Adliyesi

4

TOPLAM

12

Ödemiş Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Ödemiş Adli Yargı Merkez Ödemiş Adliyesi

6

Mülhakat Bayındır Adliyesi

2

TOPLAM

8

 

Patnos Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Patnos Adli Yargı Merkez Patnos Adliyesi

12

Mülhakat Bulanık Adliyesi

4

Mülhakat Malazgirt Adliyesi

2

Mülhakat Tutak Adliyesi

2

TOPLAM

20

Rize Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

Rize Adli Yargı Merkez Rize Adliyesi

2

Mülhakat Kalkandere Adliyesi

2

Mülhakat Pazar(Rize) Adliyesi

1

TOPLAM

5

 

 

 

 

 

 

 

Sakarya Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

 

 

 

Sakarya Adli Yargı

Merkez Sakarya Adliyesi

70

Mülhakat Akyazı Adliyesi

1

Mülhakat Ferizli Adliyesi

1

Mülhakat Geyve Adliyesi

3

Mülhakat Hendek Adliyesi

3

Mülhakat Karasu Adliyesi

3

Mülhakat Kaynarca Adliyesi

1

Mülhakat Kocaali Adliyesi

1

Mülhakat Pamukova Adliyesi

1

Mülhakat Sapanca Adliyesi

1

TOPLAM

85

 

Salihli Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Salihli Adli Yargı Merkez Salihli Adliyesi

2

Mülhakat Demirci Adliyesi

1

Mülhakat Kula Adliyesi

1

Mülhakat Selendi Adliyesi

1

TOPLAM

5

Samsun Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Samsun Adli Yargı Merkez Samsun Adliyesi

60

Mülhakat Kavak Adliyesi

2

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
TOPLAM

62

Seydişehir Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Seydişehir Adli Yargı Merkez Seydişehir Adliyesi

3

Mülhakat Beyşehir Adliyesi

4

Mülhakat Bozkır Adliyesi

3

TOPLAM

10

 

 

 

Siirt Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

 

Siirt Adli Yargı

Merkez Siirt Adliyesi

7

Mülhakat Baykan Adliyesi

2

Mülhakat Eruh Adliyesi

1

Mülhakat Kurtalan Adliyesi

4

Mülhakat Pervari Adliyesi

1

Mülhakat Şirvan Adliyesi

1

TOPLAM

16

 

 

Silifke Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

Silifke Adli Yargı

Merkez Silifke Adliyesi

5

Mülhakat Anamur Adliyesi

4

Mülhakat Aydıncık(Mersin) Adliyesi

2

Mülhakat Gülnar Adliyesi

2

Mülhakat Mut Adliyesi

3

TOPLAM

16

Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

Silivri Adli Yargı Merkez Silivri Adliyesi

18

Mülhakat Çatalca Adliyesi

10

Mülhakat Marmaraereğlisi Adliyesi

2

TOPLAM

30

 

Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

Sinop Adli Yargı Merkez Sinop Adliyesi

2

Mülhakat Ayancık Adliyesi

3

Mülhakat Gerze Adliyesi

2

Mülhakat Türkeli Adliyesi

3

TOPLAM

10

 

 

 

 

 

 

Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

 

 

 

 

Sivas Adli Yargı

Merkez Sivas Adliyesi

6

Mülhakat Divriği Adliyesi

1

Mülhakat Gemerek Adliyesi

1

Mülhakat Gürün Adliyesi

2

Mülhakat İmranlı Adliyesi

1

Mülhakat Kangal Adliyesi

1

Mülhakat Şarkışla Adliyesi

1

Mülhakat Yıldızeli Adliyesi

2

Mülhakat Zara Adliyesi

2

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
TOPLAM

17

Siverek Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Siverek Adli Yargı Merkez Siverek Adliyesi

8

Mülhakat Hilvan Adliyesi

2

TOPLAM

10

Söke Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Söke Adli Yargı Mülhakat Didim(Yenihisar) Adliyesi

7

Mülhakat Kuşadası Adliyesi

3

TOPLAM

10

Sungurlu Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Sungurlu Adli Yargı Merkez Sungurlu Adliyesi

2

Mülhakat Alaca Adliyesi

3

TOPLAM

5

 

 

 

 

 

 

Şanlıurfa Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

 

 

Şanlıurfa Adli Yargı

Merkez Şanlıurfa Adliyesi

10

Mülhakat Akçakale Adliyesi

10

Mülhakat Birecik Adliyesi

5

Mülhakat Bozova Adliyesi

3

Mülhakat Ceylanpınar Adliyesi

6

Mülhakat Halfeti Adliyesi

2

Mülhakat Harran Adliyesi

3

Mülhakat Suruç Adliyesi

5

Mülhakat Viranşehir Adliyesi

6

TOPLAM

50

 

Şebinkarahisar Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Şebinkarahisar Adli Yargı Merkez Şebinkarahisar Adliyesi

3

Mülhakat Alucra Adliyesi

2

Mülhakat Koyulhisar Adliyesi

2

Mülhakat Suşehri Adliyesi

3

TOPLAM

10

Şırnak Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Şırnak Adli Yargı Merkez Şırnak Adliyesi

7

Mülhakat Beytüşşebap Adliyesi

1

Mülhakat Uludere Adliyesi

3

TOPLAM

11

Tarsus Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Tarsus Adli Yargı Merkez Tarsus Adliyesi

7

Mülhakat Pozantı Adliyesi

3

TOPLAM

10

Tavşanlı Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Tavşanlı Adli Yargı Merkez Tavşanlı Adliyesi

4

Mülhakat Emet Adliyesi

1

TOPLAM

5

Merkez Tekirdağ Adliyesi

9

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Tekirdağ Adli Yargı Mülhakat Hayrabolu Adliyesi

2

Mülhakat Malkara Adliyesi

1

Mülhakat Muratlı Adliyesi

2

Mülhakat Şarköy Adliyesi

1

TOPLAM

15

Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

Tokat Adli Yargı Merkez Tokat Adliyesi

6

Mülhakat Artova Adliyesi

2

Mülhakat Reşadiye Adliyesi

2

TOPLAM

10

 

 

 

 

 

Trabzon Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

 

Trabzon Adli Yargı

Merkez Trabzon Adliyesi

20

Mülhakat Araklı Adliyesi

1

Mülhakat Çaykara Adliyesi

2

Mülhakat Maçka Adliyesi

2

Mülhakat Of Adliyesi

4

Mülhakat Sürmene Adliyesi

1

Mülhakat Tonya Adliyesi

3

Mülhakat Vakfıkebir Adliyesi

2

TOPLAM

35

 

 

 

 

Tunceli Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

 

Tunceli Adli Yargı

Merkez Tunceli Adliyesi

1

Mülhakat Hozat Adliyesi

1

Mülhakat Mazgirt Adliyesi

1

Mülhakat Nazimiye Adliyesi

1

Mülhakat Ovacık(Tunceli) Adliyesi

1

Mülhakat Pertek Adliyesi

1

Mülhakat Pülümür Adliyesi

1

TOPLAM

7

 

 

Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

Uşak Adli Yargı

Merkez Uşak Adliyesi

1

Mülhakat Banaz Adliyesi

1

Mülhakat Eşme Adliyesi

1

Mülhakat Simav Adliyesi

3

Mülhakat Sivaslı Adliyesi

1

TOPLAM

7

 

 

 

Ünye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

 

Ünye Adli Yargı

Merkez Ünye Adliyesi

2

Mülhakat Akkuş Adliyesi

2

Mülhakat Aybastı Adliyesi

2

Mülhakat Fatsa Adliyesi

4

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Mülhakat Korgan Adliyesi

3

Mülhakat Kumru Adliyesi

2

TOPLAM

15

 

 

 

 

 

Van Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu

 

 

 

 

Van Adli Yargı

Merkez Van Adliyesi

15

Mülhakat Bahçesaray Adliyesi

2

Mülhakat Başkale Adliyesi

6

Mülhakat Çatak Adliyesi

1

Mülhakat Gevaş Adliyesi

1

Mülhakat Gürpınar Adliyesi

2

Mülhakat Özalp Adliyesi

2

Mülhakat Saray (Van) Adliyesi

1

TOPLAM

30

Vezirköprü Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

Vezirköprü Adli Yargı Merkez Vezirköprü Adliyesi

4

Mülhakat Havza Adliyesi

3

Mülhakat Ladik Adliyesi

1

TOPLAM

8

Yalova Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Yalova Adli Yargı Merkez Yalova Adliyesi

5

TOPLAM

5

Yalvaç Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Yalvaç Adli Yargı Merkez Yalvaç Adliyesi

2

Mülhakat Şarkikaraağaç Adliyesi

3

TOPLAM

5

 

 

 

Yozgat Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu

 

 

Yozgat Adli Yargı

Merkez Yozgat Adliyesi

5

Mülhakat Akdağmadeni Adliyesi

1

Mülhakat Çekerek Adliyesi

3

Mülhakat Sorgun Adliyesi

1

Mülhakat Şefaatli Adliyesi

1

Mülhakat Yerköy Adliyesi

1

TOPLAM

12

Yüksekova Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Yüksekova Adli Yargı Merkez Yüksekova Adliyesi

8

Mülhakat Şemdinli Adliyesi

2

TOPLAM

10

Zile Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Zile Adli Yargı Merkez Zile Adliyesi

3

Mülhakat Turhal Adliyesi

2

TOPLAM

5

Merkez Zonguldak Adliyesi

3

Mülhakat Alaplı Adliyesi

1

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı AdaletKomisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Zonguldak Adli Yargı İlk DereceMahkemesi Adalet Komisyonu Zonguldak Adli Yargı Mülhakat Çaycuma Adliyesi

1

Mülhakat Devrek Adliyesi

3

Mülhakat Gökçebey Adliyesi

3

Mülhakat KDZ.Ereğli Adliyesi

4

TOPLAM

15

Ankara İdari Yargı Adalet Komisyonu Ankara İdari Yargı Merkez Ankara Bölge İdareMahkemesi

28

TOPLAM

28

Bursa İdari Yargı Adalet Komisyonu Bursa İdari Yargı Merkez Bursa Bölge İdareMahkemesi

15

TOPLAM

15

Erzurum İdari Yargı Adalet Komisyonu Erzurum İdari Yargı Merkez Erzurum Bölge İdareMahkemesi

22

TOPLAM

22

Gaziantep İdari Yargı AdaletKomisyonu Gaziantep İdari Yargı Merkez Gaziantep Bölge İdareMahkemesi

50

TOPLAM

50

İstanbul İdari Yargı Adalet Komisyonu İstanbul İdari Yargı Merkez İstanbul Bölge İdareMahkemesi

47

TOPLAM

47

İzmir İdari Yargı Adalet Komisyonu İzmir İdari Yargı Merkez İzmir Bölge İdareMahkemesi

33

TOPLAM

33

Konya İdari Yargı Adalet Komisyonu Konya İdari Yargı Merkez Konya Bölge İdareMahkemesi

26

TOPLAM

26

Samsun İdari Yargı Adalet Komisyonu Samsun İdari Yargı Merkez Samsun Bölge İdareMahkemesi

10

TOPLAM

10

GENEL TOPLAM

3.606

 

EK-1/B

ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK

306 KADROLU ZABIT KÂTİBİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı Adalet Komisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Adana Adana Merkez Adana Adliyesi

40

TOPLAM

40

 

 

Afyonkarahisar

 

Afyonkarahisar

Merkez Afyonkarahisar Adliyesi

10

Mülhakat İscehisar Adliyesi

2

Mülhakat Sandıklı Adliyesi

3

Mülhakat Sinanpaşa Adliyesi

1

Mülhakat Şuhut Adliyesi

2

TOPLAM

18

Ağrı Ağrı Merkez Ağrı Adliyesi

6

Mülhakat Eleşkirt Adliyesi

2

Mülhakat Taşlıçay Adliyesi

1

TOPLAM

9

 

Akhisar

Akhisar Merkez Akhisar Adliyesi

8

Mülhakat Gördes Adliyesi

1

Mülhakat Kırkağaç Adliyesi

1

Mülhakat Soma Adliyesi

6

TOPLAM

16

 

Aksaray

Aksaray Merkez Aksaray Adliyesi

12

Mülhakat Eskil Adliyesi

1

Mülhakat Ortaköy(Aksaray) Adliyesi

2

Mülhakat Şereflikoçhisar Adliyesi

3

TOPLAM

18

 

Akşehir

Akşehir Merkez Akşehir Adliyesi

8

Mülhakat Doğanhisar Adliyesi

2

Mülhakat Ilgın Adliyesi

4

Mülhakat Yunak Adliyesi

3

TOPLAM

17

Alanya Alanya Merkez Alanya Adliyesi

30

Mülhakat Gazipaşa Adliyesi

3

TOPLAM

33

Alaşehir Alaşehir Merkez Alaşehir Adliyesi

5

Mülhakat Sarıgöl Adliyesi

1

TOPLAM

6

Amasya Amasya Merkez Amasya Adliyesi

4

Mülhakat Gümüşhacıköy Adliyesi

1

Mülhakat Taşova Adliyesi

1

 

 

Sınavı Yapacak

Adalet Komisyonu

Atanacağı Adalet Komisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
TOPLAM

6

Ankara Ankara Merkez Ankara Adliyesi

50

Mülhakat Gölbaşı(Ankara) Adliyesi

5

Mülhakat Polatlı Adliyesi

5

TOPLAM

60

Boğazlıyan Boğazlıyan Merkez Boğazlıyan Adliyesi

4

TOPLAM

4

Cizre Cizre Merkez Cizre Adliyesi

5

Mülhakat Silopi Adliyesi

1

TOPLAM

6

Fethiye Fethiye Merkez Fethiye Adliyesi

5

Mülhakat Ortaca Adliyesi

5

TOPLAM

10

Hatay Hatay Merkez Hatay Adliyesi

3

Mülhakat Altınözü Adliyesi

2

TOPLAM

5

Kars Kars Merkez Kars Adliyesi

9

Mülhakat Sarıkamış Adliyesi

1

TOPLAM

10

Muğla Muğla Mülhakat Milas Adliyesi

7

TOPLAM

7

Nazilli Nazilli Merkez Nazilli Adliyesi

5

TOPLAM

5

Rize Rize Merkez Rize Adliyesi

13

TOPLAM

13

Sivas Sivas Merkez Sivas Adliyesi

8

TOPLAM

8

Söke Söke Merkez Söke Adliyesi

5

TOPLAM

5

Yozgat Yozgat Merkez Yozgat Adliyesi

10

TOPLAM

10

GENEL TOPLAM

306

 

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar