Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1. DAKTİLOGRAFİ ( I )

Makine karşısında oturuş. Tuşlara teknik vuruş.Temel sıra tuşlarının öğrenimi. Alt ve üst sıra tuşlarının öğrenimi. Rakam işaret ve sembollerin kullanımı. Sürat çalışmaları. Klavye tuşlarını tekrarı. Yanlışların bulunması ve net vuruş sayısının tespiti . Sürati artırma ve hataları azaltma çalışmaları. Başlıkların ortalanarak yazılması. Yatay ortalama. Dikey ortalama. Tabulatör yapma ve kullanma. Tablo ve çizelge yapımı. Günlük makine bakımı ve temizliği.

 

2. ANATOMİ

Anatomide Kullanılan Düzlem Eksen Ve Yönler. Hareket Sistemi. Hareket Sistemi. Dolaşım Sistemi. Dolaşım Sistemi. Solunum Sistemi. Sindirim Sistemi. Üriner Sistem. Erkek Genital Sistemi. Kadın Genital Sistemi. Sinir Sistemi. Sinir Sistemi. Beş Duyu. Endokrin Sistem.

 

3. PSİKOLOJİ

İş yeri psikolojisi. Yaşlılık psikiyatrisi. Uyku ve yeme bozuklulukları. Madde ve kullanım bozuklulukları. Psikolojik hastaya yaklaşım. Psikolojik bozukluklar. Kadına özgü psikiyatrik hastalıklar. Saldırgan hastaya yardım. Psikiyatrik epidemioloji. Psikolojik değerlendirme. İntihar eğilimi olan hastaya yaklaşım. Depresif bozuklukları. Bipolar bozukluklar. İlaç yan etkilerine yaklaşım. Somatoform bozukluluklar. Psikosomatik hastalıklar. Hastalık psikolojisi. Anksiyete bozuklukları. Hasta hekim ilişkisinde rol playing uygulaması. Çocuk psikiyatrisi. Psikoterapiler. Psikofarmakoloji ve diğer tedaviler.

 

4. TIBBI TERMİNOLOJİ

Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı. Hareket sistemine ilişkin terimler. Anatomik terimler. Tanısal terimler. Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. Dolaşım sistemine ilişkin terimler.Sindirim sistemine ilişkin terimler. Kan ve kan yapan organlara ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin terimler. İç salgı sistemine ilişkin terimler. Göze ilişkin terimler. Kulağa ilişkin terimler. Deriye ilişkin terimler. Anesteziyoloji terimleri. Tıbbı kısaltmalar. Rapor içeriklerinin çözümlenmesi ve yazılması sırasında tıbbı terminoloji kullanımı . epiksiz.

 

5. SAĞLIK İSTATİSLİĞİ ( I )

İstatistiğin tanımı ve biyoistatisliğğin sağlık hizmetlerinde kullanım alanları. Araştırma tipleri. Araştırma tipleri (uygulama). Veri tipleri. Verilerin sınıflandırılması; frekans dağılımları. Nominal ve ordinal verilerin grafik gösterimi. Nominal ordinal verilerin tablo gösterimi. Nümerik verilerin tablo ve grafik gösterimi. Verilerin tablo ve grafik gösterimi(uygulama). Tanımlayıcı istatistikler, merkezi ölçütler. Merkezi ölçütler (uygulama). Yaygınlık gösteren ölçütler. Yaygınlık gösteren ölçütler ( uygulama). Nominal verilerde kullanılan ölçütler.

 

6. MESLEKİ BİLGİSAYAR I

Microsoft ekranının tanıtımı, dosya işlemleri.Metin işlemleri.Rapor yazımı.Gelir gider tabloları hazırlama.Çizimler ve resimler yoluyla kurumlar için logo tasarlama.Örgüt şemaları hazırlama.İstatistiksel grafikleri hazırlama.Genel tekrar.Anket hazırlama çalışmaları.Kaynakça hazırlama.Hazır şablonlar yardımıyla iç yazışma hazırlama. Hazır şablonlar yardımıyla iç yazışma hazırlama.Genel tekrar.

 

7. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ( I )

İnkılap ve benzeri kavramlar.Osmanlı devletinde yenileşme hareketleri. Osmanlı devletinde hürriyetçilik hareketleri. Osmanlı Devletinin yıkılması. Birinci dünya savaşı ve Mondros mütarekesi. İşgallere karşı tepkiler. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Amasya Tamimi.Erzurum,Sivas ve diğer kongreler. Amasya protokolü ve Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi.Son Osmanlı Meclisinin toplanması ve Misak-ı Milli kararlarının ilanı. TBMMY2nin açılması ve yapısı. Kuvayi Milliye cepheleri ve savaşları.

 

8. TÜKDİLİ ( I )

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi.dil – kültür münasebeti.Tük dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgileri ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmla kuralları ve uygulanması. İmla kuralları ve noktalama işaretleri. Türkçe’nin yapım eki ve uygulanması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması

 

9. YABANCI DİL (İNGİLİZCE I )

Hello, greetings, where are you from? Qestion words, how old are you. What’s the time? at- or-in colows. Prepositions ofplace, giving directions. Countables and uncountables, adjeectives. Simple present tense. Modals ( can, must,should, may,shall) simple past tense.

 

10. BEDEN EĞİTİMİ ( I )

Tracking, Voleybol, Futbol, basketbol, Masa tenisi ile ilgili temel grafik ve kombine becerilerin kazandırılması koordinasyonun sağlanması bunlarla ilgili oyun ve yarışmalar. Atletizm sağlıklı yaşam ilk yardım ve spor hastalıkları konularında temel bilgilendirme ve uygulamalar

  

11. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİ KULLANILMASI

Donanım. IRC-Chat . Java script. Windows. Word. Excel. P.Point. Photoshop.

Flash. Dos. Teknik servis. Win 2000 sever. Virüsler. CGİ nedir. HTML. Freehand. Dreamweaver. Auto CAD. Cute FTP. Windows gezgini. Access. Excel ve World. Cgi nedir?.. MSN. Pascal. Püf noktaları. MCSE eğitimi. Norton ghost. Modem nedir? Clipart. Winzip.

 

 

1.Sınıf

II. YARIYIL (Bahar)

1. DAKTİLOGRAFİ II

Klavye çalışmaları. Makinelerin bakımı ve temizliği. Tabülatör kullanımına ilişkin uygulamalar. Tablo hazırlama çalışmaları. Başlıkları numaralandırma. Yandan bağlı manüskri yazımı. Üstten bağlı manüskri yazımı. Genel tekrar. Blok iş yazıları. Ortalama iş yazıları. İş yazılarına ilişkin uygulamalar. Sürat çalışmaları.

 

2. FİZYOLOJİ

İnsan Fizyolojisine giriş ve Homeostaz. Hücre Fizyolojisine Genel bakış. Kan fizyolojisi, görevi, hemoglobin, fe ve plazma. Kanın şekli elemanları, kan grupları, lenf sistemi. Eletrofizyoloji, Sinir sistemine genel bakış. Kas fizyolojisi. Duyu ve özel duyu fizyolojisi. Solunum fizyolojisi. Sindirim sistemi fizyolojisi. Dolaşım fizyolojisi. Endokrin sisteme giriş. Hormon fizyolojisi. Boşaltım fizyolojisi. Üreme fizyolojisi.

 

3. HALK SAĞLIĞI

Halk sağlığına ilişkin temel kavramlar ve sağlık hastalık kavramı. Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması. Temel sağlık hizmetleri. Sağlık yönetimi. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenme tarihçesi ve sosyalleştirme. Bölge sağlık yönetimi. Ana sağlığı.

Aile planlaması. Çocuk sağlığı. Bulaşıcı hastalıklar epidemiolojisi. Çevre sağlığı. İş sağlığı. Sosyal hastalıklar kronik hastalıklar.

 

4. SEKRETERLİK

Sekreterlik kavramına genel bir bakış. Sekreter mesleğinin tarihsel gelişimi. Sekreterin kişisel ve mesleksel özelliklerinin incelenmesi. Sekreterin çeşitleri. Yönetim kavramı ve yönetim kavramının tarihçesi. Sekreterin görevleri.Dünyada ve Türkiye’de sekreterlik eğitimi. Yönetici ve yönetici becerileri. İletişim kavramına genel bir bakış. Protokol kavramı ve protokol kuralları. İmaj kavramı ve önemi. Vizyon misyon kavramlarının açıklamaları. Zaman yönetimi ve önemi. Stres ve kriz yönetimi. Yazışma kuralları ve sekreterlik mesleği açısından önemi. Türkiye’de sekreterlik mesleği uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar.

 

5. SAĞLIK İSTATİSLİĞİ ( II )

Tıbbı dokümanların kullanımı, analizi ve gelişimi. Sağlık düzeyini gösteren ölçütler. Sağlık kayıtları. Koruyucu hizmetler ile ilgili istatistiksel yöntemler. Hastane hizmetleri ile ilgili istatistiksel yöntemler. Nüfusla ile ilgili istatistiksel yöntemler. Doğumlarla ilgili istatistiksel yöntemler. Ölümlerle ile ilgili istatistiksel yöntemler. Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiksel yöntemlerin uygulanması. Hastalıklarla ile ilgili istatistiksel yöntemler. Aile planlaması. Sağlık insan gücü ile ilgili istatistiksel yöntemler. Hastalıkların uluslararası sınıflandırılması. Sağlık enformasyon sistemi.

 

6. MESLEKİ BİLGİSAYAR II

Excel programını başlatma, Excel penceresinin tanıtım, Excel programıyla ilgili temel bilgiler. Excel programında çalışma sayfası işlemleri. Excel programında seçme ve veri giriş işlemleri. Excel programında hücre ve sayıları biçimlendirme işlemleri. Excel programında kullanılan veri türleri, formül giriş, kopyalama ve silme işlemleri. Excel programında otomatik ve koşullu biçimlendirme işlemleri, stiller, renk ve desen uygulama. Excel programında kullanılan matematiksel işlemler. Excel programında kullanılan fonksiyonlar. Excel programında kullanılan istatistiksel fonksiyonlar. Excel programında kullanılan mantıksal ve metinsel fonksiyonlar. Excel programında kullanılan tarih ve zaman fonksiyonları. Excel programında kullanılan grafik oluşturma işlemleri. Excel programında veri tabanı ve pencere işlemleri.

 

7. ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ ( II )

TBMM açılışı, İnönü savaşları Sakarya ve Büyük Taarruz savaşları. Lozan, siyasal alanda yapılan İnkılaplar saltanatın kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması. Çok partili hayat denemeleri takrir-i sükun dönemi. Eğitim ve kültür alanında inkılaplar. Hukuk alanında yapılan inkılaplar. Sosyal alanda yapılan inkılaplar. Atatürk ilkeleri, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık , Laiklik. Devletçilik, İnkılapçılık. Atatürk ve devlet hayatı, Atatürk ve fikir hayatı. Atatürk ve kadın hakları. Atatürk ve insan hakları, Din ve Laiklik. Atatürk döneminden sonraki siyasi gelişmeler.

 

8. TÜRKDİLİ ( II )

Yazılı ve sözlü anlatım sorunları ve çözüm yolları. Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi.çeşitli okuma becerileri ve teknikleri. Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları. Yazılı anlatımda planlama. Türkçe’de genel anlatım bozuklukları. Cümle bozuklukları. Yazılı kompozisyon türleri.Bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar. Dinleme ve konuşma. Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar. Topluluk karşısında konuşma, tartışmalı konuşmalar

 

9. YABANCI DİL ( İNGİLİZCE II )

Present simple tense. Questions and negatives. Positive forms.Past simple. Regular Verbs.Irregular Verbs. Time Expession. Negative, Positive, questions forms. Count and uncountable nouns.Presend continuous. Possessive pronouns. Going to. Adverbs and adjectives. Presend perfect tense.

 

10. BEDEN EĞİTİMİ ( II )

Voleybolda temel teknik hareketler. Basketbol da temel teknik hareketler. Hentbolde qtemel teknik hareketler. Atletizmde spor motorsal özellikler. Kısa mesafeli koşular, orta mesafeli koşular, bayrak koşuları, atmalar, atlamalar. Tracking. Spor sakatlıkları ve ilk yardım.

11. TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Genel bilgiler. Windows 98. Microsoft Office. Microsoft World. Microsof Powerpoint. Microsoft Outlook. Yedek almak. Virus. Ağ sistemleri ve kurulumu. İnternet. Resim video ve ses dosyalarının biçimleri. Bıos ve setup ayarları. On parmak kılavye. Sorunlar çözümler ve önemli bilgiler.yerli ve yabancı önemli web siteleri.

 

2.Sınıf

III. YARIYIL (Güz)

 

1. DAKTİLOGRAFİ ( III)

Klavyenin tekrarı. Rakam işaret ve Sembollerin tekrarı. Suratı artırma ve hataları azaltma çalışmaları. Blok ve ortalama iş yazılarının tekrarı. Zarf üzeri yazma. Bağsız maniskri yazımı. Yandan bağlı maniskri yazımı. Dilekçe yazımı. Resmi yazıların özellikleri ve şekillendirilmesi. Resmi yazılarla ilgili uygulamalar. Şerit değiştirme. Haftalık aylık bakım ve temizleme. Ders ödevi yazımı

 

2. BÜRO YÖNETİMİ

Temel kavramlar: büro yönetim, büro yönetimi bürokrasi. Özel ve kamu sektörü arasındaki farklar. Örgüt içi iletişim. Örgütün sağlıklı işlemesi için kuruluş aşamasında ve işleyişte dikkat edilmesi gereken hususlar. Örgüt yapısı ve türleri. Örgüt şeması. İş analizi. Örgüt kültürü ve iklimi.Lider türleri. Verimlilik – toplam kalite felsefesi

 

3. HASTALIKLAR BİLGİSİ

Hastalık sağlık kavramı ve hastalıkların toplumsal etkileri. İnsan sağlığında genel durum incelemesi. Enfeksiyon ve parazit hastalıkları. Yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları. Solunum sistemi hastalıkları. Kalp- damar hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Kan hastalıkları. Alerjik hastalıklar. Psikiyatrik hastalıklar. Çocuk sağlığı sorunları. Kadın hastalıkları ve doğum. Fizik etkenlere bağlı hastalıklar, travma ve ilk yardım. Zehirlenmeler, zehirli ısırıklar ve sokmalar.

 

4. EPİDOMİYOLOJİ’ YE GİRİŞ

Epidemiolojinin tanımı, amacı ve epidemiolojide strateji. Epidemiolojik yaklaşımın aşamaları ve epidemiolojinin tarihsel gelişimi.Epidemiolojik yöntemlerin kullanım alanları. Toplumun sağlık sorunları ve saha taramaları. Sağlık düzeyini belirleyen epidemiolojik ölçütler. Örneklen seçimi. Sağlık alanında kullanılan veri kaynakları. Sayıların ve verilerin dili. Epidomiyolojik araştırmaların sınıflandırılması. Epidemiolojik araştırmaların sınıflandırılması. Bildirim ve sürveyansı sistemleri. Epidemioloji ve bölge sağlık planlaması. Bölge sağlık planlaması

 

5. YAZIŞMA TEKNİKLERİ

Dilekçe örnekleri. Kurum içi yazışmalar. Kurumlar arası yazışmalar. Olumlu mesaj içeren resmi yazı örnekleri. Olumsuz mesaj içeren resmi mesaj örnekleri. Rapor. Tutanak .

 

6. MESLEKİ BİLGİSAYAR III

Microsoft Powerpoint programında, sunu hazırlama kurallarına göre slayt gösterileri hazırlama. Microsoft Powerpoint programında, kurumları tanıtıcı sunular ve eğitim sunuları hazırlama.Hazırlanan sunuların data show cihazı yardımıyla görüntülenmesi.Genel tekrar.Microsoft Access programının tanıtımı/ Microsoft Access programında ,kurumlar için veri tabanları oluşturma. Microsoft Access programında oluşturulan veri tabanında tabloları, tasarım görünümünde, sihirbazı kullanarak ve veriler girerek oluşturma. Microsoft Access programında farklı stillerde formlar hazırlama. Microsoft Access programında ,veri tabanında oluşturulan tabloları istenilen ölçütlerde listeleme. Microsoft Access programında, rapor hazırlama. Microsoft Access programında, veri tabanında oluşturulan tablolar üzerinde uygulamalar. Microsoft Access programında, sorgu oluşturma işlemleri. Microsoft Access programında, hazırlanan tabloları ilişkilendirme.Genel tekrar.

 

7. SAĞLIK OCAĞI YÖNETİMİ

Sağlık hizmetlerinde örgütlenme. 224 sayılı yasa ve sağlık ocaklarının kurulması. Yönetim süreçleri. Personel yönetimi. Sağlık ocağının görevleri ve yönetimi. Yazışmalar. Sağlık ocağı kayıtları. Sağlık ocağının adli görevleri. Aşılama işleri. Ayniyat işleri. Özlük işleri. Özlük hakları. Sağlık yönetimi ile ilgili yasalar.

 

8. SAĞLIK OCAĞI UYGULAMA

Sağlık ocağının görevi ve yönetimi.Yazışmalar. Yazışmalar. Yazışmalar.Sağlık ocağı kayıtlarının düzenlenmesi. Sağlık ocağı kayıtlarının düzenlenmesi. Sağlık ocağı kayıtlarının düzenlenmesi.Ara sınav. Demirbaş eşya- Ayniyat işleri. Demirbaş eşya- Ayniyat işleri.Bulaşıcı hastalık kayıtları ve bildirimler. Bulaşıcı hastalık kayıtları ve bildirimler.Aşıların ve aşılama işlerinin takibi. Aşıların ve aşılama işlerinin takibi.Personel- özlük işleri.

 

2.Sınıf

IV. YARIYIL (Bahar)

 

1. DAKTİLOGRAFİ IV

Klavye çalışmaları. Sürat çalışmaları .Makinelerin bakımı ve temizliği. Konuşulanı duyarak yazma. Basılı evrakların doldurulması. Düzensiz mektupların şekillendirilmesi. Resmi yazıların şekillendirilmesi. Kuruluş içi yazışmaların şekillendirilmesi. Genel tekrar. Kuruluş içi yazışmaların şekillendirilmesi. Tez yazımı. Düşündüklerini yazma. Evrakların dosyalanması, çapraz başvuru fişi hazırlama.

 

2. İLK YARDIM

ilk yardım . Temel anatomi. Solunum sistemi ilk yardım. Kardiak sorunlarda ilk yardım. Kanamalar. Travmalar. Şoklar. Komalar. Boğulmalar. Doğal afetler. Zehirlenmeler. Metabolizma. Acil servis hizmetler.

 

3. HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkiler ve halkla ilişkiler ile yakın kavramlara genel bir bakış. Halkla ilişkileri etkileyen çevresel ve örgütsel faktörler. İşletmelerde halkla ilişkiler işlevinin örgütlenmesi. Halkla ilişkilerde örgüt ve gurupları. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler yöneticisinin görev ve sorumlulukları. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler biriminin örgütlenmesi faaliyetleri. Hastanelerde halkla ilişkiler halkla ilişkiler yöneticisinin görev ve sorumlulukları. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler programının geliştirilmesi. Uygulamada görülen sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri.

Lobicilik – sponsorluk – imaj yaratma. Halkla ilişkilerde medya ve toplumla olan ilişkiler. Örgüt içi halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin sonuçları. Türkiye’de sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar.

 

4. TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ

Kütüphane ve türleri. Tanımı. Kütüphanenin amacı. Türkiye’de Cumhuriyet döneminin kütüphaneleri. Günümüzde kütüphaneler ve bilgi merkezleri. Ulusal kütüphaneler, halk kütüphaneleri, akademik kütüphaneler, okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler, arşivler. Bilgi merkezleri. Medya kuruluşları kütüphaneleri. Belge depoları. Bilgi analiz merkezleri. Veri tabanları ve veri Kütüphanecilik mesleği, kütüphanecilik bilimi, kütüphanecilik tekniği. Kütüphanecilik öğrenimi. Kütüphanecilik uygulamalarının değerlendirilmesi. Kütüphanecilik örgütünde değişim. Günümüzün kütüphanelerle ilgili özel koşulları ve sorunları. Kütüphaneler alanında yeni görevler. Kütüphaneler alanında temel gelişme ve değişimler. Belge bilim (dokümantasyon) ve bilgi bilim (enformasyon). Toplum ve bilim. Belge bilim nedir. Kütüphanecilik ve belge bilim çalışmalarını karşılaştırılması. Bilgi kaynağı olarak yayın türleri. Birincil yayın türleri kitaplar süreli yayınlar tezler, geleneksel olmayan yayın türleri, patentler, kongre, konferans, sempozyum vb. yayınlar. Resmi yayınlar, gazeteler, mikro formlar. İkincil yayın türleri; özetçe ve indeksler, bibliyograflar. Tez indeks ve özetçeler. Konferans, kongre yayınları için indeksler. Resmi yayın katalogları. Toplu kataloglar. Başvuru kitapları. Kütüphane hizmetleri. Okuyucu hizmetleri. Danışma. Kütüphaneler arası işbirliği ödünç verme. Teknik hizmetler. Sağlama. Kataloglama. Sınıflandırma. Mekanik hazırlama. Kütüphanelerde bilginin sınıflandırılması ve tıp kütüphaneciliği açısından değerlendirilmesi. Dewey onlu sınıflandırma sistemi. Kongre kütüphanesi sınıflandırma sistemi. Evrensel onlu sınıflandırma sistemi.özel sınıflandırma sistemi. Özel sınıflandırma sistemi. Bilginin konu başlıklarına göre sınıflandırılması. Library of congress subject headings. Özel konu dizinleri. Kütüphanecilik alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmelerin kütüphanelere etkisi.

 

5. ARŞİV BİLGİSİ

Arşiv ve arşivcilik konusunda ilk bilgiler.Arşivin kısa tarihçesi, ülkemizdeki arşiv çalışmaları, arşivlerimizin önem ve değeri. Arşiv terminolojisi. Arşivlerde tasfiye işlemleri. Arşivlerde mikrofilm kullanılması. Fotoğraf, film, plak ve bant arşivleri. Arşivlerde kullanılan malzemeler. Arşiv binaları ve mimarı özellikleri. Arşiv belgelerini tahrip eden mikroorganizma ve böceklere karşı korunma yöntemleri. Arşiv belgelerinin restorasyonu ve kullanılan yöntemler.Teknolojik gelişmelerin arşiv yöntemlerine etlisi ve arşivler.

 

6. SAĞLIK MEVZUATI

Genel hukuk ve mevzuat sağlık alanındaki temel yasa ve yönetmelikler. Toplum sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler: bulaşıcı hastalıklar. Çevre sağlığı. İş sağlığı ve SSK. Tıbbı ürünler ve ilaçlar. Olağan dışı durumlar. Organ nakli. Özel (riskli) guruplar:Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması. Sağlık meslekleri. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu. Sağlık bakanlığının hizmet sunumu. Diğer resmi kurumların yükümlülük ve çalışmaları. Özel sağlık kuruluşları. Finansman.

 

7. MESLEKİ BİLGİSAYAR IV

Excel programını başlatma, Excel penceresinin tanıtım, Excel programıyla ilgili temel bilgiler. Excel programında çalışma sayfası işlemleri. Excel programında seçme ve veri giriş işlemleri. Excel programında hücre ve sayıları biçimlendirme işlemleri. Excel programında kullanılan veri türleri, formül giriş, kopyalama ve silme işlemleri. Excel programında otomatik ve koşullu biçimlendirme işlemleri, stiller, renk ve desen uygulama. Excel programında kullanılan matematiksel işlemler. Excel programında kullanılan fonksiyonlar. Excel programında kullanılan istatistiksel fonksiyonlar. Excel programında kullanılan mantıksal ve metinsel fonksiyonlar. Excel programında kullanılan tarih ve zaman fonksiyonları. Excel programında kullanılan grafik oluşturma işlemleri. Excel programında veri tabanı ve pencere işlemleri.

 

8. HASTANE YÖNETİMİ

Sağlık hastalık kavramı ve sağlık hizmetleri. Sağlık düzeyi ölçütleri ve ülkeler arası kıyaslama. Sağlık sistemleri. Sağlık ekonomisi ve sağlık hizmetlerinin finansmanı. Hastane yönetimi ilkeleri. Hastanelerde arşiv hizmetleri. Ekip hizmeti ve kişiler arası ilişkiler. Hasta hakları ve sağlık çalışanı. Acil sağlık hizmetleri ve hastane servisleri. Tanı hizmetleri. Sağlık hizmetlerinde hasta tatmini.

 

Kaynak: https://www.bayar.edu.tr

Bu yazıyı paylaş

 • facebook-share
 • tweet-it
 • friendfeed
 • plus-it

yorumlar


2 Yorum Yapıldı
 • nagehan diyor ki:

  merhabalar antalyada oturuyorum tıbbi sekreterlik kursuna gitmek istiyorum ; bilgilendirirseniz sevinirim …

  • admin diyor ki:

   Merhabalar Nagehan Hanım,
   Antalya’daki Tıbbi Sekreterlik kursları hakkında bir bilgimiz yok maalesef. Başarılar.