Zabıt Katipliği Sınavına Hazırlık Kitabı İçeriği

Bilgisayar klavyesi ile çok hızlı ve hatasız yazılar yazabilmek, bu yüksek  performansı tüm zamana yayabilmek, doğru ve etkili bir on parmak tekniği kullanabilme becerisi ile mümkün ola­bil­mektedir. Yazı yazarken büyük bir hız, verimlilik ve zaman tasarrufu sağ­la­yan, aynı za­manda göz sağlığının korunmasında olumlu etki­le­­ri olan on parmak tekni­ği­nin doğru ve etkili bir şekilde öğre­nil­mesi, Türkiye’deki kullanımının yaygınlaş­tı­rıl­ması amacıyla 2005 yı­lın­da kaleme aldığımız 26 Saatte On Parmak Öğre­niyo­rumadlı kitabımızın yayınlan­ması üzerinden uzunca bir süre geçti. Bu süreçte büyük bir ilgi ve beğeni toplayan kitabımız ile binlerce kullanı­cı­nın on parmak tekniğini 26 saat gibi kısa bir zamanda öğren­me­si ve verimliliklerini artırmaları bizleri oldukça mutlu etti. Bireysel kullanıcıların dışında, birçok kurs, kolej, üniversitede ders ki­tabı olarak okutulan kitabımıza, doğal olarak zabıt kâtibi adayları tara­fın­dan da yoğun bir ilgi gösterildi. Her kâtip adayı için oldukça önemli olan ile ilgili olarak tarafı­mı­za binlerce soru yöneltildi. 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum adlı kitabımızı tüm bilgisayar kullanı­cıla­rının on parmak öğrenmesi amacı ile hazırladığımız için, zabıt kâtibi aday­larının ile ilgili özel soru­la­rına detaylı olarak yer ver­me­miştik. Zabıt kâtibi adaylarının her türlü sorularına cevap verebilecek şe­kilde özel olarak hazırladığımız bu kitapta; seviye tes­pi­ti, sı­na­va hazırlık stra­te­ji­leri, za­man planlaması, 26 saatte on parmak eği­ti­mi, performans değer­le­me­si, yazım hızının artırılmasına yö­nelik özel hız çalışma­ları, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Osmanlıca metinler, sınav egzersizleri, sınav öncesi ve sınav esnasında dik­kat edilmesi gereken hususlar ile mülakat konu­suna yer verile­rek verilerek zabıt kâtibi adaylarının başarılarına katkı sağlan­ma­sı he­deflen­miştir. Bireysel ve grupsal öğrenme ilkelerine uygun olarak hazırlanan kitabı­mı­zın; zabıt kâtibi adaylarının dışında, ilk, orta, lise ve üni­versite öğrencile­ri­nin on parmak tekniğini doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrenebilmelerine olanacak sağlayacağını; ayrıca eğitim kurumları ile zabıt kâtiplerine yönelik açılmış olan hazırlık kurs­larında da ders kitabı olarak çok yararlı olacağı inancını ta­şı­mak­tayız. Kitabımızın, başta zabıt katibi adayları olmak üzere, on parmak tekniğini öğrenmek isteyen tüm bilgisayar kullanıcıları için yararlı olması dileklerimle. Umarım gireceğiniz her sınav, on parmak tekniğini öğrenmek kadar kolay olur.

KİTAP İÇERİĞİ

ÖNSÖZ.. iii

İÇİNDEKİLER.. v

BİRİNCİ KISIM

KÂTİPLİK SINAVINA ÖN HAZIRLIK

GİRİŞ. 1

BAŞLARKEN.. 3

ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVI VE BAŞARININ SIRLARI. 5

ZABIT KÂTİPLİĞİ KLAVYE SINAVI BAŞARI KRİTERLERİ. 9

NOKTALAMA İŞARETLERİ. 12

SINAV HEYECANINI YENME.. 14

ON PARMAK TEKNİĞİ NEDİR?. 19

Ne Kadar Sürede On Parmak Öğrenebilirim?. 19

Niçin On Parmak Tekniğini Öğrenmeniz Gerekiyor?. 24

On Parmak Tekniğinin Yararları 26

F Klavye mi? Q Klavye mi?. 26

Ne Kadar Süre Sonra 3 Dakikada Doksan Kelime ve
Üzerinde Yazabilirim?. 30

Çalışma Plânı ve Hız Gelişim Takviminiz. 30

Seviye Tespiti ve Performans Değerlendirmesi 33

Zabıt Kâtibi ve Görevleri 34

Zabıt Kâtipliği Klavye Sınavı İçin Stratejik  Zaman ve Çalışma Planlaması 37

Sık Yapılan Yazım Hataları ve Hataları Azaltmada  Çözüm Yolları 38

Kelime Hızınızı Artırma Yolları 40

Sınav Metinleri Hakkında. 41

Zabıt Kâtipliği Klavye Sınavı Uygulama Şekli 42

Klavye Sınavından Önce Yapmanız Gerekenler 42

Sınav Günü Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar 43

Derslere Başlarken Dikkat Etmeniz Gereken  Önemli Hususlar 45

TEMEL ON PARMAK KURALLARI VE ÖRNEK DERS ÇALIŞMA ŞEKLİ. 47

ORTA, ÜST VE ALT SIRADAKİ HARFLERİN ÖRNEK YAZMA ŞEKLİ. 54

İKİNCİ KISIM

F KLAVYE ON PARMAK EĞİTİMİ

1. Bölüm

F KLAVYE  ORTA SIRA VE TEMEL HARF TUŞLARI. 61

2. Bölüm

F KLAVYE  ÜST SIRA TUŞLARI. 85

3. Bölüm

F KLAVYE  ALT SIRA TUŞLARI. 107

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Q KLAVYE ON PARMAK EĞİTİMİ

1. Bölüm

Q KLAVYE ORTA SIRA VE TEMEL HARF TUŞLARI. 135

2. Bölüm

Q KLAVYE ÜST SIRA TUŞLARI. 159

3. Bölüm

Q KLAVYE  ALT SIRA TUŞLARI. 185

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

F VE Q KLAVYE İÇİN ORTAK DERSLER

1. Bölüm

YAZIM KURALLARI VE  NOKTALAMA İŞARETLERİ. 207

2. Bölüm

RAKAMLAR VE SEMBOLLER.. 247

3. Bölüm

TRANSKRİPSİYON HARFLERİ  VE DİĞER KARAKTERLER.. 291

 

BEŞİNCİ KISIM

SERBEST YAZILAR

TÜRKÇE SERBEST YAZILAR.. 298

Serbest Yazı 1: Etik. 298

Serbest Yazı 2: Etik ve Hukuk. 300

Serbest Yazı 3: Aynî Hak. 301

Serbest Yazı 4: Yetki ve Görev. 302

Serbest Yazı 5: Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler 303

Serbest Yazı 6: Tarafların Ehliyetleri 305

Serbest Yazı 7: Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilinin Görevleri 306

Serbest Yazı 8: Normlar Hiyerarşisi 307

Serbest Yazı 9: Anayasa. 308

Serbest Yazı 10: Yasama, Yürütme ve Yargı 309

 

İNGİLİZCE, ALMANCA ve OSMANLICA SERBEST YAZILAR.. 310

İngilizce Serbest Yazı 1: Universities. 311

İngilizce Serbest Yazı 2: Education. 312

İngilizce Serbest Yazı 3: Cricket, Football and Tennis. 313

İngilizce Serbest Yazı 4: Johnny McKinstry. 314

İngilizce Serbest Yazı 5: Happy Prince. 315

İngilizce Serbest Yazı 6: Selfish Giant 316

İngilizce Serbest Yazı 7: Ginger 317

İngilizce Serbest Yazı 8: Peppermint 318

İngilizce Serbest Yazı 9: Rapunzel 319

İngilizce Serbest Yazı 10: The Frog Prince. 320

Almanca Serbest Yazı 11: Jorinde und Joringel 321

Almanca Serbest Yazı 12: Der verletzte Nikolaus. 322

Almanca Serbest Yazı 13: Backt das Christkind Plätzschen. 323

Almanca Serbest Yazı 14: Aschenputtel 324

Almanca Serbest Yazı 15: Weiße Weihnachten. 325

Osmanlıca Serbest Yazı 16: Orhangazi Kazasının. 326

Osmanlıca Serbest Yazı 17: Birinci İctima. 327

Osmanlıca Serbest Yazı 18: Kır-ili Kazası 328

Osmanlıca Serbest Yazı 19: Develü Nâhiyesi 329

Osmanlıca Serbest Yazı 20: Yıldırım Bayezid Han Camii 330

 

ALTINCI KISIM

HIZ ARTIRMA ÇALIŞMALARI

HIZ ARTIRMA ÇALIŞMALARI. 332

PARMAK HIZ ARTIRMA EGZERSİZLERİ. 333

HIZ ÇALIŞMASI: 1. 333

HIZ ÇALIŞMASI: 2. 334

HIZ ÇALIŞMASI: 3. 335

HIZ ÇALIŞMASI: 4. 337

HIZ ÇALIŞMASI: 5. 338

 

YEDİNCİ KISIM

KLAVYE SINAVLARI

KLAVYE SINAV DENEMESİ: 1. 343

KLAVYE SINAV DENEMESİ: 2. 344

KLAVYE SINAV DENEMESİ: 3. 345

KLAVYE SINAV DENEMESİ: 4. 346

KLAVYE SINAV DENEMESİ: 5. 347

KLAVYE SINAV DENEMESİ: 6. 348

KLAVYE SINAV DENEMESİ: 7. 349

KLAVYE SINAV DENEMESİ: 8. 350

KLAVYE SINAV DENEMESİ: 9. 351

KLAVYE SINAV DENEMESİ: 10. 352

SEKİZİNCİ KISIM

MÜLAKAT SINAVINA HAZIRLIK

MÜLAKAT SINAVI. 355

MÜLAKAT SINAVINDA .. 356

MÜLAKAT SIRASINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR.. 357

MESLEKİ BİLGİ ÇALIŞMA METİNLERİ. 359

Zabıt Katibi ve Görevleri 359

UYAP. 360

Uyap’ın amacı nedir?. 360

Uyap’ın Avantajları 361

Uyap ile entegrasyon sağlanan diğer sistemler 361

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi 362

Dava Arkadaşlığı 363

Eski Hâle Getirme. 364

Dava Çeşitleri 365

Dava Şartları ve Dava Şartlarının İncelenmesi 368

Davanın Açılması 369

Cevap Dilekçesi 371

Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 374

Ön İnceleme. 374

Duruşma. 374

Temyiz dilekçesi 375

Hukuk Mahkemeleri 376

Ceza Mahkemeleri 378

Sulh Ceza Hâkimliği 378

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi 379

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi 380

Mahkemenin Görevinin Belirlenmesi 380

Ceza Mahkemelerinin Yargı Çevresi 380

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ÇALIŞMA METİNLERİ. 381

ATATÜRK İLKELERİ. 381

Temel İlkeler 381

Cumhuriyetçilik. 381

Milliyetçilik. 381

Halkçılık. 382

Devletçilik. 382

Laiklik. 383

İnkılâpçılık. 383

Bütünleyici İlkeler 383

1- Milli Egemenlik. 383

2- Milli Bağımsızlık. 384

3- Milli Birlik ve Beraberlik. 384

4- Yurtta Sulh (Barış), Cihanda Sulh. 384

5- Çağdaşlaşma. 384

6-Bilimsellik ve Akılcılık. 384

7- İnsan ve İnsanlık Sevgisi 384

Atatürk İnkılâpları 385

1. Siyasal Devrimler 385

2. Toplumsal Devrimler 385

3. Hukuk Devrimi 385

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler 385

5. Ekonomi Alanında Devrimler 386

 

COĞRAFYA ÇALIŞMA METİNLERİ. 387

Akarsularımız. 387

Karadeniz Akarsuları 387

Akdeniz Akarsuları 387

Ege Akarsuları 387

Marmara Akarsuları 387

İç Anadolu Akarsuları 387

Doğu Anadolu Akarsuları 387

Güneydoğu Anadolu Akarsuları 387

Havza. 388

Türkiye’de Açık Havzalar 388

Türkiye’de Kapalı Havzalar 388

Volkanik Dağlarımız. 388

Madenlerimiz ve Çıkarıldığı Yerler 388

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar